01.jpg

Barcelona Tradeshow Extension

Fira Barcelona 2, L'Hospitalet de Llobregat, ES / 2002 / PFC Diploma Project

Accésit Premios Fundación Dragados PFC
Exposición PFC 1:1 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (C.O.A.C.) 2003
Archiprix 2003 Hunter Douglass Awards, 010 Publishers 2004, Rotterdam


[CAT] Aquest projecte vol crear un nou espai urbà per la ciutat entorn a la Gran Via, on actualment existeix una gran indefinició, responent a una doble necessitat de resposta a diferents escales: La necessitat d’una nova porta urbana per Barcelona, amb la Fira com equipament clau, a escala metropolitana, a nivell de ciutat. I la necessitat de gestió entre l’escala local dels nous teixits residencials d’Hospitalet i els “equipaments” de gran escala (Fira de Barcelona-2, Zona Industrial,...) ara separats, als marges de la Gran Via. És un lloc emblemàtic per la ciutat, d’entrada i sortida per una de las infraestructures viaries principals, i la proposta és que Fira de Barcelona no pot renunciar a protagonitzar la transformació d’aquest punt. Es crea un recinte firal polivalent, capaç de lligar l’arquitectura firal, de gran escala, amb les necessitats del seu entorn immediat. / Es projecta un nou edifici representatiu, amb auditoris i oficines, lligat a un parc firal, públic i obert a la ciutadania. Un recinte obert però visualment tancat a partir d’elements del parc como topografia, quioscs o elements de façana de l’espai, que permeten la seva eventual clausura al públic en cas de fires o esdeveniments. La trama o geometria d’aquest Parc Firal s’inspira en informacions preexistents i en certes “virtualitats” del lloc, traces o restes de l’antiga trama de camps del delta. Però no es recupera la trama agrícola per mimetisme (o automatisme) sinó com sistema, ordre o esquema generador, capaç de distribuir ja siguin els antics camps, parterres o també una fira. Es recull, doncs, la geometria de l’escala local, del lloc. Es potencien les visuals dels carrers d’Hospitalet com continuació virtual d’aquests, lligant i creuant la Gran Via. / A escala del vianant i de l’usuari, el Parc és la planta baixa de l’edifici representatiu, alineat a la Gran Via amb una gran façana, amb una mateixa escala de ciutat. S’imposa sobre el territori com un objecte-capa més, protegint l’espai firal generat sota i darrera. Es crea un gran buit d’exposició polivalent, com re-definició de la tipologia arquitectònica d’edifici firal, de gran llum, sense façanes. Reduint-la al seu contingut, obrint-la i estenent-la a tot el parc firal. Es proposa una nova solució tipològica per aquesta ampliació firal.

[ESP] Este proyecto pretende crear un nuevo espacio urbano para la ciudad donde actualmente existe una gran indefinición, entorno a la Gran Vía, respondiendo a una doble necesidad de respuesta a diferentes escalas: La necesidad de una nueva puerta urbana para Barcelona, con la feria como equipamiento clave, a escala metropolitana, a nivel de ciudad. Y la necesidad de gestión entre la escala local de los nuevos tejidos residenciales de Hospitalet y los “equipamientos” de gran escala (Feria de Barcelona-2, Zona Industrial,...) ahora separados a lado y lado de la Gran Vía. Es un lugar emblemático para la ciudad, de entrada y salida por una de las infraestructuras viarias principales, y la propuesta es que Feria de Barcelona no puede renunciar a protagonizar la transformación de este punto. Se crea un recinto ferial polivalente, capaz de ligar la arquitectura ferial, de gran escala, con las necesidades de su entorno inmediato. / Se proyecta un nuevo edificio representativo, con auditorios y oficinas, ligado a un parque ferial, público y abierto a la ciudadanía. Un recinto abierto pero visualmente cerrado a partir de elementos del parque como topografía, quioscos y elementos de fachada del espacio, que permiten su eventual clausura al público durante ferias o eventos. La trama o geometría de este Parque Ferial se inspira en informaciones preexistentes y en ciertas “virtualidades” del lugar, trazos o restos de la antigua trama de campos del delta. Pero no se recupera la trama agrícola por mimetismo (automatismo) sino como sistema, orden o esquema generador, capaz de distribuir ya sean los antiguos campos, parterres o también una feria. Se recoge, pues, la geometría de la escala local, del lugar. Se potencian las visuales de las calles como continuación virtual de estas, cruzando la Gran Vía. / El parque es la planta baja, a escala del peatón y del usuario del edificio representativo, alineado a la Gran Vía con una gran fachada, con una misma escala de ciudad. Se impone sobre el territorio como un objeto-capa más, protegiendo el espacio ferial generado debajo y atrás. Se crea un gran vacío de exposición polivalente, como redefinición de la tipología arquitectónica de edificio ferial, de gran luz, sin fachadas. Reduciéndola a su contenido, abriéndola y extendiéndola a todo el parque ferial. Se propone una nueva solución tipológica para esta ampliación ferial.

[ENG] A new urban space in an undefined empty site at the Gran Vía entrance to Barcelona ­– coming from the airport– answers to a double request for a response on different scales: (1) From a metropolitan perspective, the requirement for a new gate to the city of Barcelona and its trade show complex; (2) The requirement for a mutually beneficial arrangement between the local or ‘neighbourhood’ scale (Hospitalet new residential structures) and large-scale or urban-scale facilities (Barcelona Trade Fair-2, Industrial district) at this point of intersection. Gran Vía Avenue is a metropolitan ‘highway’ in the process of urban transformation. It is a thoroughfare to enter or leave the city. In order to lead this transformation, a new trade fair site is to be created, generating a good relationship between large-scale trade-fair architecture and the demands of its immediate location. / The public Trade Show Park will create a virtually enclosed space with park features and special topography, but it will be both open and protected between its glass facades. The Trade Show Park’s grid was inspired by existing data and certain ‘virtualities’ of the location: scars or relics from the ancient delta fields. This agricultural grid restoration does not provide an imitation, but rather a system, order, or structure that is able either to display the old fields or accommodate a trade show. The geometry of the site – local scale – is restored and re-used. A virtual continuation of the residential streets is reinforced by open views penetrating into the park, crossing the Avenue. / Offices-Congress Building: The park becomes the ground floor of a new representative building. This building’s large façade follows along the metropolitan Avenue, relating on the same scale. It imposes itself on the site as a second layer, just as the Avenue once did. A useful covered exhibition space is created under it. The architectural standard type of closed trade fair building is redefined, opening it into a park. A new typological solution is provided to this trade show complex extension.